9th class date sheet 2012

Bio 21-3-2012
eng 24
math 26
urdu 28
phy 30
chem 02-4-2012
is 03

9th class date sheet B.I.S.E